Ipoteca mobiliară –Radierea ipotecii înscrisă în Arhiva Ecetronică de Garanții Reale Mobiliare

 • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

Te-ai întâlnit cu situația  de a avea o ipotecă înscrisă în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare? Vrei să o radiezi, dar nu știi exact care este procedura?

Iată ce trebuie să știi:

În primul rând, ipoteca reprezintă una din formele de garantare cel mai frecvent utilizată de către debitor față de creditorul său, fiind definită de art. 2.343 C.civ. ca fiind ”un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații”.

Ipoteca mobiliară, reglementată de art. 2.387-2.419 C.civ. se constituie printr-un contract, ce poate fi încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității. Acest tip de ipotecă își produce efectele de la momentul la care obligația garantată se naște și devine opozabilă terților prin înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

În ceea ce privește bunurile ce pot fi ipotecate, ipoteca mobiliară poate avea ca obiect o varietate de bunuri mobile corporale sau incorporale. În acest sens, art. 2.389 C.civ. prevede că pot fi ipotecate următoarele tipuri de bunuri:

 1. a) creanţe băneşti născute din contractul de vânzare, contractul de locaţiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligaţii sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi de credit ori de debit ori a câştigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;
 2. b) creanţe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;
 3. c) conturi bancare;
 4. d) acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare;
 5. e) drepturi de proprietate intelectuală şi orice alte bunuri incorporale;
 6. f) petrolul, gazul natural şi celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;
 7. g) efectivele de animale;
 8. h) recoltele care urmează a fi culese;
 9. i) pădurile care urmează a fi tăiate;
 10. j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaţiune, care sunt deţinute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum şi materia primă şi materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricaţie şi produsele finite;
 11. k) echipamentele, instalaţiile şi orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi
 12. l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.ării unei întreprinderi;”

Ipoteca mobiliară subzistă atâta timp cât există și obligația pe care o garantează, fiind accesorie și indivizibilă în raport cu obligația principală și prin urmare poate fi radiată doar în momentul în care obligația garantată a fost stinsă.

Revenind la procedura radierii, trebuie să știi că demersurile pentru radierea ipotecii mobiliare vor fi demarate de către creditorul ipotecar.

Creditorul ipotecar este cel care, potrivit art. 2.419 C.civ., are obligația de a solicita operatorului arhivei radierea ipotecii într-un termen de 10 zile de la efectuarea plății de către debitor.

În cazul unei omisiuni a creditorului de a face această solicitare, acesta va răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului și constituitorului ipotecii, caz în care valoarea daunelor-interese ce se vor plăti nu poate fi mai mică decât echivalentul in lei a sumei de 500 de euro.

Solicitarea de radiere a ipotecii se va realiza prin completarea și înscrierea la AEGRM, de către creditor, a unui Formular de Aviz de Stingere a Avizului de Ipotecă Inițial.

Așadar procedura nu este una complicată, însă pentru a evita alte inconveniente pe viitor este bine să fie efectuată la timp.

Categoria: Drept Societar