Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: august 2020.

DBCR respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de asistență juridică pe care le încheiem cu dumneavoastră, emiterea facturilor/chitanțelor.  În plus, DBCR colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

 

TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

 1. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]

În activitatea DBCR, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

 1. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]

Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când inițiativa încheierii contractului de asistență juridică aparține unui nou client, persoană fizică. De asemenea DBCR va prelucra datele de contact ale unui nou avocat colaborator, în vederea încheierii contractului de colaborare.

 1. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile DBCR. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea conformării obligației legale.

 1. În baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului), avocații au anumite obligații de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte. Prelucrările de date cu caracter personal necesare îndeplinirii acestor obligații sunt întemeiate pe obligația legală.
 2. Avocații au obligația de a menține anumite evidențe specifice privind activitatea lor, precum Registrul electronic al actelor întocmite de avocat. Prelucrările de date cu caracter personal realizate în acest scop au ca temei juridic îndeplinirea unei obligații legale.
 3. Unele dintre prelucrările de date realizate de către Departamentul Financiar-contabilitate al DBCR, precum reținerea și plata contribuțiilor sociale pentru personalul auxiliar, înregistrările privind concediul salariaților, se întemeiază pe obligații legale reglementate de legislația muncii.
 4. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]

Conform art. 39 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public. În acest caz, temeiul pe baza căruia DBCR prelucrează datele cu caracter personal este cel prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR. Pentru a realiza activitatea profesională în scopul înfăptuirii justiției, avocatul prelucrează datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane. Temeiul acestei prelucrări nu este consimțământul persoanelor vizate, dar nici contractul de asistență juridică încheiat cu clientul. Temeiul juridic în reprezintă îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

 

Datele cu caracter personal ale minorilor

DBCR nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care DBCR descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, DBCR va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

 

Newslettere și e-mail-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces, adică de a obține din partea DBCR o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 

 1. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la DBCR, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

 

 1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea DBCR ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația DBCR de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:
 1. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat DBCR într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea DBCR, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 2. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail office@dbcr.ro, sau la sediul DBCR: București, Sector 3, Str. Meșterul Manole, nr. 6, bl. D11, sc. 1, etaj 1, ap. 4, România.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. DBCR nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către DBCR și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

Tehnologiile utilizate

Site-ul nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie”, fișiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).

Transferul datelor cu caracter personal

DBCR nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea DBCR). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile DBCR, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

Securitatea datelor

DBCR ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la office@dbcr.ro. sau la sediul BURUIAN, CARACAȘ ȘI ASOCIAȚII:București, Sector 3, Strada Meșterul Manole, nr. 6, bl. D11, sc. 1, et. 1, ap. 4, România.