STAREA DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA. MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ ÎN DOMENIUL JURIDIC

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

 

Dispoziții privind litigiile civile

Potrivit Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriu României, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel NU încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

În raport de modalitatea de reglementare, întreruperea termenului de prescripție vizează atât prescripția dreptului material la acțiune, cât și prescripția executării silite  în materie civilă.

Suspendarea termenelor de prescripție se aplică și în materia executării silite.

De asemenea, suspendarea prescripțiilor și a termenelor de decădere se aplică în toate domeniile în care dreptul civil este dreptul comun, respectiv: drept administrativ, inclusiv achiziții publice, în materie de insolvență/faliment, dreptul muncii etc.

Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă numai în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială. Pentru judecarea proceselor în care se stabileşte că există urgenţă deosebită, instanțele pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi. Când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Judecarea proceselor civile, altele decât cele stabilite a fi de urgenţă deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta. Termenele de exercitare a căilor de atac în aceste cauze se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate se reia din oficiu iar în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență.

 

Dispoziţii privind procesele penale

Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se va desfășura numai cu privire la:

– cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

– actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

– cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

Cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedura de cameră preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor:

– în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată,

– privind infracțiunile flagrante,

– în care au fost dispuse măsuri preventive,

– referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii,

– privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cum ar fi cele vizând extrădarea sau executarea mandatului european de arestare ori alte instrumente judiciare stabilite prin legislaţia UE sau tratate internaţionale,

– ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,

– privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,

– privind infracțiuni contra securității naționale,

– privind acte de terorism sau de spălare a banilor;

Pe durata stării de urgenţă, termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele a căror urmărire penală continuă, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția proceselor ce se vor judeca potrivit Decretului 195/2020, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate se reia din oficiu iar în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

De asemenea, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit Decretului 195/2002, prescripția răspunderii penale se suspendă.

Suspendarea termenului de prescripţie a răspunderii penale operează atât cu privire la prescripţia simplă cât şi cu privire la prescripţia specială, ambele fiind suspendate până la încetarea stării de urgenţă.

Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Pe durata stării de urgenţă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile din teritoriu îşi vor continua activitatea de înregistrare a menţiunilor privind persoanele juridice şi fizice înregistrate în registrul comerţului strict în mediul online, prin mijloace electronice. Procedura implică transmiterea pe cale electronică a cererilor de înregistrare, cu ataşarea documentelor la aceasta dacă e cazul, având încorporate, ataşate sau logic asociate semnătura electronică extinsă.

Copiile de pe înregistrările efectuate şi de pe actele furnizate de solicitanţi, precum şi informaţii despre datele înregistrate ori certificatele constatoare se eliberează, la cerere, tot pe cale electronică.

Practic, activitatea propriu-zisă a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului este restrânsă, neputând fi efectuate acele activități care implică depunerea de acte în original precum declaraţii pe proprie răspundere, specimene de semnătură etc.

Practic, interacţiunea cu angajaţii instituţiei se va realiza exclusiv pe cale electronică, iar cea fizică de orice fel la sediul central ori la cele din ţară nu va fi permisă.

Totodată, solicitanţii vor trebui să obţină semnătura electronică extinsă în vederea conformării cu noile cerinţe procedurale.

Pe durata stării de urgenţă, în executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, se suspendă exercitarea dreptului de a:

– primi vizite;

– de a beneficia de vizită intima;

– de a primi bunuri prin sectorul vizită;

– recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar.

Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru cele aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit încă, la maximum 75 minute pe zi.

În executarea pedepselor şi a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probaţiune, primirea vizitelor consilierului de probaţiune, precum şi obligaţiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgenţă.

Pentru situaţiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgenţă, în raportul final se face menţiune despre imposibilitatea obiectivă de executare.

Categoria: Drept Contravențional, Drept Penal, Drept Societar