Recunoașterea studiilor superioare

 • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

Dacă alegeți să urmaţi cursurile postuniversitare într-o altă ţară din UE, ar trebui să știți că nu există un sistem european de recunoaștere automată a diplomelor universitare. În anumite cazuri, după finalizarea studiilor va trebui să demarați o procedură naţională pentru recunoaşterea nivelului de studii sau a diplomei universitare. Fac excepție universitățile de prestigiu din anumite state, pentru care se aplică procedura recunoașterii automate.

Pentru a vă fi recunoscute studiile superioare, trebuie să contactaţi centrul ENIC/NARIC din ţara în care doriţi să se facă compararea nivelului de studii. În cazul în care reveniți în România după terminarea studiilor, puteți înainta solicitarea Centrului Național de recunoaștere și echivalare a diplomelor sau unui centru dintr-un alt stat membru, dacă vă stabiliţi acolo pentru a munci sau pentru a studia. În majoritatea cazurilor, veți intra în posesia unui document prin care diploma dumneavoastră este comparată cu cele eliberate în alte ţări din UE.

În funcţie de ţara în care diploma vă este evaluată şi de obiectivul acestei solicitări, centrul ENIC/NARIC o va evalua el însuşi sau o va transfera către autoritatea competentă.

Înainte de a porni această procedură analizați:

 • prețul acestui serviciu;
 • durata procedurii de evaluare ( poate varia între câteva săptămâni şi câteva luni, în funcţie de ţară, scop şi de complexitatea dosarului);
 • ce tip de document vă va fi emis, putând fi vorba de o echivalare completă sau un raport comparativ;
 • ce puteţi face în cazul în care nu sunteţi de acord cu evaluarea (procedura în caz de apel).

Pentru a înlesni procedura evaluării şi recunoaşterii diplomei dumneavoastră, puteţi prezenta documente în format Europass.

Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români

Actele necesare pentru echivalarea studiilor superioare de licență efectuate în străinătate de cetățenii români sunt:

 1. Cererea pentru depunerea dosarului în format fizic.
 2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.
 1. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.
 1. Alte documente relevante, dacă este cazul.
 2. Documentele personale de identificare, în duplicat:
 • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

AUTENTIFICAREA ACTELOR DE STUDII SUPUSE RECUNOAŞTERII/ECHIVALĂRII

 1. Dacă ați terminat studiile în Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea diplomei. Însă, diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) trebuie să fie însoțite de o Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.
 2. În cazul în care sunteți absolvent al vreunui stat, parte a Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării trebuie vizate cu Apostila de la Hagade către autorităţile competente din ţările emitente.
 3. În ipoteza în care ați finalizat un ciclu de învățământ într-un stat care nu este parte a Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie supralegalizate sau vor fi însoţite de o Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisa numai în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Evaluarea diplomei de studiu şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii solicitării. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Atestatul va fi eliberat solicitantului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială:

 • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online;
 • la sediul CNRED;
 • prin poştă,  la adresa indicată în cerere;
 • prin curier rapid– cu plata la destinație. Trebuie să contactați personal serviciul de curierat.

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare sau în alte cazuri justificate puteți solicita eliberarea unui duplicat.

Categoria: Dreptul Imigranților