MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL – BUGETARE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

Ca urmare a ultimelor modificări legislative prin raportare la contextul actual din țară, vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Termenul de 31 martie inclusiv, pentru plata impozitului pe clădiri, pe teren și mijlocul de transport, s-a amânat până la data de 30 iunie inclusiv.

Bonificația de 10% primită pentru plata impozitului pe clădire, pe teren sau mijlocul de transport pentru întregul an, s-a amânat până la 30 iunie inclusiv.

  1. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data 21.03.2020 și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute (măsurile încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală.
  2. Începând cu 21.03.2020 se suspendă sau nu se încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
  3. Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile anterioare se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

  1. În anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.
  2. Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

În contractele în derulare, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.

  1. Termenul de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum și termenul de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind beneficiarul real, pentru depunerea declarației privind veneficiarul real, prevăzut la art. 56 alin. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii.
Categoria: Drept Societar