Exproprieri în Tunari și Otopeni, pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional „Henri Coandă”

 • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

Având în vedere că prin HG nr. 799/2019 s-a declanșat procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, ne-am hotărât să răspundem în scris tuturor întrebărilor de interes care ne-au fost adresate:

 1. Ce este exproprierea?

Din punct de vedere juridic, exproprierea poate fi definită ca – actul puterii de stat competente, prin care se realizează trecerea în proprietate publică a unor bunuri imobile proprietate privată, necesare executării unor lucrări de interes public, în schimbul unei despăgubiri.

Etapele procedurii de expropriere sunt:

 1. a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local;
 2. b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor;
 3. c) transferul dreptului de proprietate;
 4. d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere.

Exprorierea în Tunari și Otopeni în acest moment se află în etapa a doua din procedura de expropriere.

 1. Ce reprezintă notificarea de expropriere?

Este vorba de notificarea intenției de expropriere a imobilelor.

Potrivit acestei notificări, în termen de 20 de zile de la momentul comunicării, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligația de se prezenta la sediul Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. din Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, jud. Ilfov, terminal Plecări, zona A, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri.

Această notificare nu înseamnă că veți primi vreo despăgubire la acest moment. În această etapă se verifică doar dreptul de proprietate și vi se aduce la cunoștință că în termen de 90 de zile lucrătoare de la data comunicării notificării trebuie să eliberați imobilele ce urmează a fi expropriate.

Cei care încă nu au primit această notificare pot merge direct cu documentele care să ateste dreptul de proprietate la adresa de mai sus, fără a mai aștepta această notificare.

 1. Ce reprezintă Decizia de expropriere?

Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat.

Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

Mai exact, exproprierea odată pornită, nu poate fi oprită (suspendată)!

În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea celor 20 de zile, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere.

Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul de 20 de zile și nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi.

Odată cu emiterea Deciziei de expropriere se intră în etapa a III-a a procedurii de expropriere, și anume transferul dreptului de proprietate.

În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.

 1. Plata despăgubirilor. Acceptarea sau refuzul lor?

Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim.

Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat.

Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul.

În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare, așa cum am arătat mai sus, expropriatorul va consemna sumele care li se cuvin acestora într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.

La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit.

Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator.

Mai concret, chiar dacă ești nemulțumit de suma acordată, o poți primi și în continuare te poți adresa instaței pentru o despăgubire justă.

Foarte mare atenție ce semnați în momentul în care încasați despăgubirea și insistați să se treacă mențiunea că nu sunteți de acord cu această sumă.

Subliniez, despăgubirile acordate prin HG nr. 799/2019 NU SUNT JUSTE!

 1. Ce fac dacă nu sunt de acord cu despăgubirea acordată?

Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.

Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirilor se poate adresa instanței judecătorești și de la data la care a fost emisă Decizia de expropriere.

Din punctul nostru de vedere, expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirilor se poate adresa instanței judecătorești chiar de la momentul comunicării notificării, având în vedere că transferul dreptului de proprietate nu poate opera decât după o justă și prealabilă despăgubire.

 1. Depăgubirea poate fi stabilită și în euro? Ce facem cu devalorizarea leului?

Având în vedere că moneda națională se devalorizează constant, este admisibilă stabilirea despăgubirii la exproprire în euro.

Recomand ca în instanță  să solicitați stabilirea despăgubirilor în euro și nu în lei, fiind vorba de o „dreaptă despăgubire”.

Suma stabilită în euro se va achita în lei, la cursul BNR din ziua plății!

De asemenea, având în vedere că despăgubirea trebuie să fie dreaptă și prealabilă, trebuie să solicitați instanței obligarea statului la dobânda legală, care este datorată de la data transferului dreptului de proprietate (mai exact de la momentul emiterii Deciziei de expropriere) și până la data plății efective a despăgubirilor.

VĂ ATRAGEM ATENȚIA CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ ACEL CUANTUM AL DESPĂGUBIRILOR STABILIT PRIN HG 799/2019  ESTE DERIZORIU, FIIND SITUAT CHIAR SUB CUANTUMUL PREVĂZUT ÎN GRILELE NOTARIALE. O EXPROPRIERE PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ, NECESARĂ PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES NAȚIONAL NU POATE AVEA LOC DECÂT DUPĂ O JUSTĂ, DREAPTĂ ȘI PREALABILĂ DESPĂGUBIRE.

 

 

Categoria: Drept Imobiliar