COVID-19 SI RELATIA DINTRE ANGAJAT SI ANGAJATOR

 • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

 

In ultima perioada se pare ca virusul COVID 19 vrea sa isi faca simtita prezenta si prin randul romanilor, motiv pentru care trebuie cunoscute si analizate posibilitatile pe care legislatia le ofera angajatorilor, dar si angajatilor.

 

SITUATIA PERSOANELOR AFLATE IN CARANTINA

Potrivit art. 50 lit. c) din Codul Muncii, pe perioada carantinei, contractul de munca se suspenda de drept. Aceasta suspendare presupune ca angajatul nu va presta munca, iar angajatorul nu ii va datora salariul aferent. Insa, angajatul va trebui sa isi primeasca totusi indemnizatia pentru concediul medical, iar in acest sens exista si un Ordin, care asimileaza din perspectiva efectelor situatia izolarii cu cea a carantinei institutionalizate si stabileste in ce conditii angajatul va intra in carantina sau izolare, cu consecinta suspendarii de drept a contractului de munca.

Foarte important de stiut este faptul ca persoana care se afla in carantina NU poate fi concediata, potrivit dispozitiilor existente in Codul Muncii.

 

CATEVA DIN MASURILE DE PREVENIRE SAU LIMITARE A RASPANDIRII VIRUSULUI PE CARE UN ANGAJATOR LE POATE LUA:

 

1) MUNCA LA DOMICILIU SI TELEMUNCA

Despre aceste doua posibilitati s-a vorbit foarte mult in aceasta ultima perioada, fiind si cele mai uzitate masuri, asa ca nu vom mai insista asupra lor.

Precizam doar ca legislatia romana permite aceste lucru, iar in urma publicării Decretului prin care a fost instituita starea de urgenta, munca la domiciliu poate fi dispusa prin act unilateral al angajatorului (conform legii, acestea se făceau prin act adițional la contractul indvidual de muncă).

 

2) ACORDAREA DE ZILE LIBERE PARINTILOR PENTRU SUPRAVEGHEREA COPIILOR, IN SITUATIA SUSPENDARII ACTIVITATII SAU A INCHIDERII TEMPORARE A UNITATILOR DE INVATAMANT

Recent, avand in vedere masurile dispuse cu privire la inchiderea temporara a unitatilor de invatamant, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor pe toata perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise, lege ce a intrat in vigoare la data de 17.03.2020.

Pe data de 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanța de Urgență nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care au fost aduse unele modificări, respectiv completări.

De asemenea, tot la data de 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial și Hotărârea Nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Așadar, potrivit acestor dispoziții legale, unul dintre parinti poate beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia in care unitatea de invatamant unde acestia sunt inscrisi si-a suspendat cursurile sau este temporar inchisa, cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

 • Copiii au varste de pana la 12 ani si, respectiv, pana la 18 ani in cazul copiilor cu dizabilitati;
 • Copiii sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
 • Locul de munca ocupat de parinte nu permite desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu.

 

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, cerere ce va fi depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului de naştere al copilului si/sau a certificatelor de incadrare intr-un grad de handicap. Avand in vedere conditiile impuse de lege pentru acordarea acestor zile libere, este indicata atasarea la cerere si a unui document care sa ateste inscrierea copiilor in cadrul unei unitati de invatamant.

 

Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

 

Angajatorul va verifica indeplinirea conditiilor impuse de Legea nr. 19/2020, modificata si completata, si va aproba cererea primita, fara a fi necesara efectuarea unor mentiuni in Revisal in acest sens.

 

In masura in care cererea de acordare a zilelor libere platite este depusa conform mentiunilor precizate mai sus, salariatul vizat va beneficia de o indemnizatie pentru fiecare zi libera, platita din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului. Cuantumul indemnizatiei astfel acordate este de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (conform art. 15 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, este in cuantum de 5.429 lei).

 

De asemenea, se precizeaza expres faptul ca declaratia data de celalalt parinte in sensul ca nu beneficiaza de prevederile favorabile ale Legii nr. 19/2020 nu va fi solicitata nici in cazul persoanei despartite in fapt, situatie atestata de autoritatea tutelara.

 

Indemnizatia se achita de catre angajator care va recupera integral aceste sume de la bugetul de stat, prin Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

 

Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 2. b) contul bancar;
 3. c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
 4. d) suma totală solicitată;
 5. e) numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.

 

De asemenea, cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 1. a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
 2. b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
 3. c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate prin Legea nr. 19/2020;
 4. d) dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

 

Cererea împreună cu toate documentele solicitate se vor transmite în termen de cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei,  prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare (fax, poștă, curier). Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă are obligația ca în termen de cel mult 24 de ore de la primirea documentelor sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.

 

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor solicitate, anterior mentionate.

 

Important!

Potrivit noilor modificări, angajatorii din următoarele domenii: unităţile sistemului energetic naţional, unităţile operative de la sectoarele nucleare, unităţile cu foc continuu, unităţile sanitare şi de asistenţă socială, telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, transporturile pe căile ferate, unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, DOAR după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

 

Deși în toate comunicatele autorităților competente, apare mențiunea că angajatorii vor putea dispune acordarea zilelor libere platite pentru parinti numai dupa epuizarea tuturor optiunilor prevazute de lege pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, inclusiv prin modificarea programului de lucru, fără a face însă vreo deosebire cu privire la categoria din care face parte angajatorul, în ultima ordonanța se prevede că doar pentru anumite categorii de angajatori este valabila precizarea respectivă, și anume epuizarea practic a celorlalte opțiuni prevăzute de lege înainte de a se face aplicarea dispozițiilor Legii 19/2020.

 

3) SOMAJUL TEHNIC

 

Angajatii pot fi trimisi in somaj tehnic, situatie in care trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

 • Pe durata somajului tehnic, salariatii vizati pot beneficia de plata unei indemnizatii egale cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (adica suma de 5.429 lei, conform art. 15 din Legea nr. 6/2020).
 • Prin OUG 30/18.03.2020, se prevede ca beneficiază de aceasta indemnizatie salariatii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii (deci nu trebuie indeplinite in mod cumulativ):
 1. a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;

 

 1. b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020. In aceasta situatie, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

 

 • Angajatorul este cel care trebuie sa aiba initiativa suspendarii contractului individual de munca in cazul reducerii sau intreruperii temporare a activitatii, existand posibilitatea de a se inceta doar o parte a activitatii;
 • Potrivit Codului Muncii, pentru a beneficia de indemnizatie, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
  • intreruperea activitatii sa nu fie imputabila salariatilor;
  • pe perioada somajului tehnic, salariatii sa se afla la dispozitia angajatorului, care poate dispune oricand reinceperea activitatii;
 • Masura suspendarii contractelor individuale de munca in cazul intreruperii temporare a activitatii nu este negociabila, nu necesita acordul sindicatelor sau reprezentantilor salariatilor; acestia trebuie doar consultati;
 • Urmare a aprobarii intreruperii temporare a activitatii, angajatorul va emite decizie de suspendare a contractului de munca, decizie ce va fi inregistrata in Revisal, cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii.

 

4) REDUCEREA PROGRAMULUI DE LUCRU, DE LA 5 ZILE LA 4 ZILE PE SAPTAMANA, CU REDUCEREA IN MOD CORESPUNZATOR A SALARIILOR.

 

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Codul muncii, “In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.”.

 

Practic art. 52 alin. (3) mai sus citat instituie o alternativa la suspendarea contractului individual de munca, constand in continuarea activitatii, cu reducerea programului de lucru si diminuarea corespunzatoare a salariului.

 

Asadar, acestea sunt doar cateva dintre masurile pe care un angajator le poate lua, fiind necesar a se analiza situatia fiecaruia in parte, pentru a identifica cea mai indicata masura. Chiar si in situatii de criza, neobisnuita vremurilor in care traim, trebuie sa fii informat si sa alegi solutia cea mai buna pentru afacerea ta!

 

 

Categoria: Dreptul Muncii